Javni natječaj za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole iz Varaždina

Sponzorirani članak | 17.5.2023. u 09:00h | Objavljeno u Sponzorirano

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole, KLASA: 602-02/23-01/45, URBROJ: 2186-155-01-23-01, od 10.05.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole iz Varaždina

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je prodaja rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole kako slijedi:

1.) OSOBNO VOZILO DACIA LOGAN 1.6 LAUREATE

 • Vrsta vozila: Osobno vozilo
 • Marka vozila: DACIA
 • Tip i model vozila: LOGAN 1.6 LAUREATE
 • Broj šasije: UU1LSDABH33425422
 • Broj putničkih mjesta: 5
 • Broj vrata: 4
 • Zapremnina motora cm3: 1598
 • Snaga kW: 65
 • U prometu od: 17.10.2005.
 • Datum prve registracije: 17.10.2005.
 • Boja: plava s efektom
 • Broj prijeđenih kilometara: 162 669 km
 • Registracija: veljača 2024.
 • Početna cijena: 1.695,35 eura sa PDV-om

2.) OSOBNO VOZILO FORD FIESTA 1.4 RELAX

 • Vrsta vozila: Osobno vozilo
 • Marka vozila: FORD
 • Tip i model vozila: FIESTA 1. 4 RELAX
 • Broj šasije: WF0HXXGAJH8A33119
 • Broj putničkih mjesta: 5
 • Broj vrata: 5
 • Zapremnina motora cm3: 1388
 • Snaga kW: 59
 • U prometu od: 02.09.2008.
 • Datum prve registracije: 02.09.2008.
 • Boja: crvena s efektom
 • Broj prijeđenih kilometara: 229 454 km
 • Registracija: kolovoz 2023.
 • Početna cijena: 2.610,43 eura sa PDV-om

2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (obavezno navesti za koje osobno vozilo se pisana ponuda dostavlja te redni broj).

1.) osobno vozilo DACIA LOGAN 1.6 LAUREATE – procijenjena vrijednost 1.695,35 eura
2.) osobno vozilo FORD FIESTA 1.4 RELAX – procijenjena vrijednost 2.610,43 eura

Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 099/611 7717 svaki radni dan prema dogovoru.

Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na telefon 099/611 7717. Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obavezno sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon
 • presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog registra za ponuditelja pravnu osobu
 • iznos ponuđene kupoprodajne cijene
 • naznaku za koje se osobno vozilo ponuda dostavlja (redni broj i naziv)

4. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo škole u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku adrese:

Strojarska i prometna škola, Hallerova aleja 3/A, 42000 Varaždin s naznakom “Ponuda/prijava za natječaj za prodaju rabljenih osobnih vozila- ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 19.05.2023. godine. Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

5. ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom 3. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena.

6. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će putem web stranice obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od petnaest (15) dana od dana otvaranja ponuda.

U roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru, izabrani ponuditelj je dužan pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog osobnog vozila s Strojarskom i prometnom školom te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene na IBAN račun Strojarske i prometne škole.

Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.


KLASA: 602-02/23-01/45
URBROJ: 2186-155-01-23-02
Varaždin, 10.05.2023.