Batinić predložio ivanečki proračun za 2023. - potpore za djecu, umirovljenike, poduzetnike… Foto: Krešimir Đurić/ilustracija

Batinić predložio ivanečki proračun za 2023. - potpore za djecu, umirovljenike, poduzetnike…

Varaždinske vijesti | 6.11.2022. u 12:22h | Objavljeno u Našim krajem

U tijeku su pripreme za donošenje proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu.

Proračun je temeljni i najvažniji gradski financijski akt. U njemu su iskazani svi prihodi i primici te svi rashodi i izdaci vezani uz funkcioniranje, održavanje i razvoj Grada. Jedini, zakonom ovlašteni predlagač proračuna, jest gradonačelnik.

- Planiranje proračuna teška je i složena zadaća. Nakon dvomjesečnih analiza, savjetovanja, usuglašavanja i brojnih koordinacijskih sastanaka koje je vodio gradonačelnik osobno, izrađen je prijedlog proračuna za 2023. godinu. Nakon što prođe kroz javno savjetovanje, gradonačelnik Milorad Batinić uputit će ga na donošenje Gradskom vijeću Ivanec - navode iz gradske uprave.

Savjetovanje o proračunu 30 dana

S obzirom na brojne nove momente koje sadrži prijedlog, a kojih u dosadašnjim proračunima nije bilo, u nastavku vas Grad detaljnije informira o najvažnijim novim mjerama i programima koje gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću.

Ovaj prijedlog sada je u javnom savjetovanju koje traje 30 dana (do 21. studenog) i ovaj tekst objavljujemo kao poticaj građanima da se uključe u raspravu o njemu.

Uvid u proračun te u sve posebne odluke koje ga prate možete izvršiti na web stranici Grada Ivanca www.ivanec.hr  te na propisanom obrascu slati svoje primjedbe i prijedloge. Evo i detalja.

NOVA ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

Gradonačelnik M. batinić Gradskom vijeću predlaže donošenje nove Odluke o socijalnoj skrbi. Riječ je o novom, jakom socijalnom programu, kojim su obuhvaćene sve ciljne skupine: građani slabijeg imovnog stanja, umirovljenici, roditelji s troje i više djece, stariji građani itd.

Jednokratna novčana pomoć za osobe slabijeg imovnog stanja

Radi ublažavanja posljedica aktualne inflatorne situacije i poskupljenja, gradonačelnik predlaže da se iz gradskog proračuna iduće godine svim građanima slabijeg imovnog stanja i umirovljenicima s niskim mirovinama isplati jednokratna novčana pomoć. Iznosi su sljedeći:

Snimka_zaslona_2022-11-05_191800.jpg

Potpore građanima s niskim primanjima

U cilju pomoći građanima s niskim primanjima, M. Batinić predlaže da im Grad pomogne podmirenjem dijela troškova komunalne naknade, odvoza komunalnog otpada te potrošnje vode i električne energije.

Prema prijedlogu, potpora za podmirenje troškova el. energije mogla bi iznositi najviše 14 eura mjesečno  (105 kn), a za potrošnju vode najviše 7 eura mjesečno (52,5 kn). Iznosi potpore za podmirenje komunalne i vodne naknade te za odvoz otpada odredio bi se u visini od 50% utvrđenih troškova korisnika.

Napominjemo pritom da ovu potporu može ostvariti samo samac ili kućanstvo koje ne može zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe i čiji prosječni mjesečni prihod ne prelazi 1.303,46 kn mjesečno (173 eura).

Za opremanje novorođenčadi 2.000 i 3.000 kn

Gradonačelnik je u prijedlog proračuna Grada Ivanca uvrstio i povećanje naknada za opremanje novorođenčadi.

One sada iznose 1.500 kn, a od 1. siječnja 2023. predlaže njihovo povećanje na 2.000 kn (266 eura) za prvorođeno i drugorođeno dijete, dok bi za treće i svako daljnje rođeno dijete roditelji dobivali naknadu od 3.000 kn (400 eura).

Pomoć za podmirenju troškova odvoza otpada

Pravo na podmirenje 50% troškova odvoza komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada i dalje bi imala samačka kućanstva starija od 70 godina.

Potpore za Božić ubuduće za građane od 75 godina +

Za razliku od proteklih godina, kada su poklon pakete ili poklon bonove u povodu božićnih blagdana dobivali svi građani stariji od 76 godina, gradonačelnik predlaže da se dobna granica spusti za jednu godinu – na 75 i više godina.

Ova potpora namijenjena je svim građanima (dakle, i onima koji nemaju nikakva primanja), a sve kako bi im se božićni blagdani uljepšali i omogućila im se nabava primjerene božićne košarice.

Studentima 60 stipendija, povećanje na 800 i 900 kn

Gradonačelnik Vijeću šalje i prijedlog za povećanjem broja i iznosa studentskih stipendija:

-Umjesto dosadašnjih 50, predlažem da Grad u novoj ak. godini 2022./23.studentima dodjeljuje 60 stipendija. Predlažem također da se stipendije za deficitarna zanimanja sa sadašnjih 800 povećaju na 900 kn mjesečno, a stipendije koje se dodjeljuju temeljem socijalnih kriterija, da se sa sadašnjih 700 povećaju na 800 kuna – poručuje Batinić.

Potpore građanima za energetsku obnovu kuća - od 5.000 do 15.000 kuna

Gradonačelnik predlaže Vijeću i potpore za sva kućanstva koja se odluče za cjelovitu ili djelomičnu energetsku obnovu obiteljskih kuća radi smanjenja potrošnje energije.

Sva takva kućanstva od Grada će ostvariti pravo na povrat uloženih sredstava u visini od 5 do 10% od ukupno max. opravdanog troška investicije.

Drugim riječima, ovisno o mjeri koju izvode (termo fasada, izolacija strope prema negrijanom tavanu, kosi krov, pod, vanjska stolarija, kotlovi na sječku/pelete, sunčani toplinski sustav, kotlovi na sječku/pelete), Grad bi građanima radove sufinancirao bespovratnim iznosom od 5.000, 7.000 do max. 15.000 kuna.

Građanima 25% manja komunalna naknada

Prihvati li Vijeće Batinićev prijedlog, građani će iduće godine biti oslobođeni plaćanja jedne cijele rate komunalne naknade za stambeni/garažni i poslovni prostor i to za prvo tromjesečje 2023. godine. To znači da će im Grad komunalnu naknadu za iduću godinu smanjiti 25%.

Poduzetnicima 20% niža komunalna naknada i povrat 100% poreza na potrošnju

Prođe li prijedlog gradonačelnika na sjednici Vijeća, svi poduzetnici i obrtnici sa sjedištem na području grada Ivanca će od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine (ovo razdoblje usklađeno je s trajanjem paketa mjera Vlade RH) imati mogućnost korištenja novčanih gradskih benefita.

Za gospodarstvenike su predviđena bespovratna novčana sredstva za obračunatu komunalnu naknadu za poslovni prostor te za prateće zemljište za obavljanje poslovne djelatnosti u iznosu od 20%. Također, Grad će svim ugostiteljima uplaćeni porez na potrošnju vratiti u 100%-om iznosu (ako udovoljavaju pravilima o dodjeli potpora male vrijednosti).

ZA (DO)GRADNJU NOVIH DJEČJIH VRTIĆA - u 2023. iz gradskog proračuna 6,1 milijuna kuna

S obzirom na to da je Grad Ivanec obaviješten da su na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja „prošla“ oba kandidirana projekta  - dogradnja vrtića u Ivancu i gradnja novog u Radovanu - te da za njih Gradu stiže potpora u visini od 10,32 milijuna kuna, Grad je u obvezi osigurati sufinanciranje.

Budući da je riječ o golemim ulaganjima, gradonačelnik predlaže da se u 2023. god. iz proračuna za ove svrhe izdvoji 6,1 milijuna kuna, i to 3,9 milijuna za vrtić Ivanec (+ ministarstvo 3,9 mil.) te 2,2 milijuna za Radovan (+jednak iznos ministarstvo). Ostatak bi se osigurao u proračunu za 2024.

Vatrogastvu u 2023. godini 2,05 milijuna kuna

Pred vijećnicima Gradskog vijeća naći će se i prijedlog gradonačelnika o povećanju sredstava vatrogastvu (s  938.000 kuna u ovoj, na 2,05 milijuna kuna u 2023.). 

-Od tih sredstava je milijun kuna namijenjeno za vatrogasne ljestve DVD-u Ivanec. Nadalje, iako bi po zakonskoj računici za tekuće donacije VZ-u (za financiranje rada DVD-ova i VZ) u 2023. god. Grad trebao osigurati 450.160 kuna, što je manje nego u ovoj godini, već unaprijed sam rekao da nećemo smanjivati sredstva za rad vatrogasaca. Stoga za 2023. godinu predlažem povećanje tekuće donacije VZ-u na 670.000 kuna. Također, predlažem i 200.000 kuna donacije za garažu DVD-a Radovan te još 100.000 kuna za opremanje DVD-ova, i to za period od 2023. do 2026., čime bismo i u narednim godinama osiguralo kontinuirano opremanje i stabilno financiranje DVD-ova – poručuje gradonačelnik.

Više sredstava za udruge i manifestacije

Prihvati li Gradsko vijeće prijedlog gradonačelnika, iduće godine Grad Ivanec imat će bogatiji društveni život. Naime, više sredstava predviđeno je za djelatnost udruga (250.000 kn) te za održavanje kulturnih i zabavnih manifestacija, među kojima odskače Advent u Ivancu, za koji je predviđeno 530.000 kuna (ove godine 250.000 kn).

U planu je i stavljanje u funkciju povijesnog objekta u gradskom parku koji se sada energetski obnavlja, a u kome će se otvoriti Centar za posjetitelje (200.000 kn).

Svrsi se postupno privodi i Muzej planinarstva, za koji je u 2023. planirano 687.000 kn (uređenje interijera) te za sanaciju arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec (350.000 kn+planiranih 1,23 mil. kn od resorna ministarstva)).

Sportskim udrugama 100.000 kuna više

Prema prijedlogu gradonačelnika, za sportske udruge u 2023. god. izdvojilo bi se 850.000 kn (ove godine 750.000 kn)), a više novca predviđeno je i za sportske i sportsko-rekreacijske manifestacije, za udruge u sportu, za stručnog voditelja ZSUGI, za šk. sportske klubove te za održavanje terena za NK Ivančicu (sa 66.200 na 75.000) te za NK Mladost (sa 32.000 na 45.000 kn).

Grad će osigurati i 180.000 kn za uređenje odbojkaškog igrališta na pijesku kod OŠ Ivanec, a Batinić predlaže da se od 2023. dio 2025. god. osigura godišnje po 300.000 kn za rekonstrukciju zgrade NK Mladost Margečan Za opremanje novih prostorija NK Ivančice predlaže 100.000 kn te 150.000 kn za pripremu gradnje parkirališta kod nogometnog igrališta Salinovec.

Za komunal u 2023. – više od 24 milijuna kuna

Evo i pregleda programa i projekata u komunalu čiju realizaciju gradonačelnik predlaže u 2023. Ukupni predviđeni programi „teški“ su 24,2 milijuna kn (3,22 mil. eura). Evo i razdjela:

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu – cca 12 milijuna kuna (1.597.319,00 €)

Najznačajniji zahvati: izrada projektne dokumentacije Gradska šuma Ivanečka jezera – 305.000 € (sufinanciranje temeljem prijave projekta na natječaj 90%); proširenje ulice A. Cesarca – 202.000 €; dovršetak uređenja odvojka Ul. P. Preradovića od OŠ do obilaznice – 205.000 €; Industrijska zona Ivanec – projekti, otkup zemljišta, pripremni radovi na probijanju nove ulice – 117.000 €; sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama (Prigorec, Ivanec) – 146.000 €; nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja lokalnih cesta, autobusno stajalište Horvatsko itd.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu – 7,58 milijuna kuna (1.011.000,00 €); održavanje nerazvrstanih cesta – 192.000 €, početak projekta modernizacije javne rasvjete kroz ESCO model – 471.000 €

Ostale aktivnosti u komunalu - urbanizam, zaštita okoliša, vodoopskrba, odvodnja –  4.48 mil. kuna (624.000 €);  aktivnosti u zaštiti okoliša  -143.000 €; aglomeracija –  405.000 €.

- Napominjemo da je sve izneseno tek ponajvažniji dio proračuna za 2023. koji gradonačelnik šalje na donošenje Gradskom vijeću Ivanec - dodaju iz gradske uprave.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci