Raspisan natječaj za direktora Gradske tržnice Varaždin

vv | 20.2.2024. u 08:58h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin je raspisao javni natječaj za direktora Gradske tržnice, evo što se traži od kandidata:

"Javni natječaj za izbor kandidata i imenovanje direktora trgovačkog društva GRADSKA TRŽNICA d.o.o. - 1 (jedan) izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin, uz uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

• da ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij;
• da ima najmanje pet (5) godina radnog staža;
• da ima izrađeni program rada trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Uz Prijavu je potrebno priložiti:
• Životopis,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja) - Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
• Dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje 5 (pet) godina (Elektronički zapis (e-radna knjižica) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 2 mjeseca od dana objave natječaja),
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/03, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21) - važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica,
• Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za Upravu – Direktora trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin te da na njegovoj strani ne postoje zapreke za obavljanje navedene
funkcije propisane člankom 239. stavkom 2., a u vezi sa 423. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima (ne stariju od 45 dana o dana objave ovog natječaja),
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 2 mjeseca od dana objave natječaja),
• Program rada trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin za četverogodišnje razdoblje.

Direktor – član Uprave trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin, imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ukoliko se po objavljenom natječaju ne izvrši izbor natječaj će se poništiti.

Prijavi na natječaj prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenta koje ne moraju biti javno ovjerene, osim ako u natječaju nije drugačije izričito navedeno za pojedini dokument. Izabrani kandidat će na zahtjev, a prije donošenja Odluke o imenovanju, dostaviti na uvid izvornike dostavljenih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl).

Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i/ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, uz uvjet pravodobne i potpune prijave, pozvat će se na razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu je dužan priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/izaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Rok za dostavu prijava na natječaj je zaključno do 20. ožujka 2024. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici (osobno ili poštom) na adresu: Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin s napomenom: „Za Skupštinu trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o., s naznakom NE OTVARAJ – Natječaj za izbor člana Uprave – direktora trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o.“.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Po raspisanom Natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima izbora ili poništenju natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja odluke Skupštine trgovačkog društva o imenovanju Uprave ili o poništenju natječaja.

Gradonačelnik Grada Varaždina
dr.sc. Neven Bosilj
kao Skupština društva GRADSKA TRŽNICA d.o.o."