Prošle i sporne točke Gradskog vijeća o MBO-u i varaždinskom aerodromu

VV | 28.12.2020. u 18:46h | Objavljeno u Aktualno

Današnja 33. sjednica Gradskog vijeća Varaždina je većinom glasova usvojila i dvije najspornije točke dnevnog reda na koje su reagirale udruga Varaždin bez smeća i platforma Budimo grad, a koje su se tamo našle po hitnom postupku.

Prva 9. točka je prijedlog odluke o brisanju zabilježbi spora i zabilježbi zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine, pod uvjetom osiguranja tražbine i procesnih interesa Grada Varaždina koje proizlaze iz sudskih sporova, koji se vode pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, putem odgovarajućeg novčanog depozita, a koji je prihvaćen većinom glasova. Grad Varaždin donošenjem ove Odluke na Prijedlog C.I.O.S. Grupe d.o.o. omogućava daljnje obavljanje poslovne aktivnosti C.I.O.S. Grupe d.o.o. te ujedno osigurava Gradu Varaždinu tražbine na sigurniji način osiguranja tražbine.

Vijećnici su odlučivali i o varaždinskom aerodromu u 10. točci prihvaćanjem većinom glasova Prijedlog odluke o prihvaćanju Nacrta stečajnog plana stečajnog dužnika VARAŽDIN AIRPORT d.o.o. u stečaju. Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je nacrt Stečajnog plana stečajnog dužnika VARAŽDIN AIRPORT d.o.o. u stečaju koji se sastoji od pripremne i provedbene osnove te u skladu s uvjetima iz nacrta Stečajnog plana daje se suglasnost za potpisivanje svih potrebnih dokumenata koji čine sastavni dio nacrta.

Točka dnevnog reda o MBO-u je prihvaćena s 12 glasova za, šest protiv i jedan suzdržan, dok je odluka o aerodromu prihvaćena s 10 glasova za, tri protiv i dva suzdržana glasa.

Ostale odluke donešene su jednoglasno, a to su bile redom izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, prijedlog odluke o davanju na korištenje i upravljanje zgrada s pripadajućim dvorištem (kuća Ritz i kuća Škrlec s aneksom) Franjevački trg 2 i 4 i Trg kralja Tomislava 5 Javnoj ustanovi Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin, prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje imovine u vlasništvu Grada Varaždina u naravi zgrade i oprema s pripadajućim dvorištima Javnoj ustanovi Dječji vrtić Varaždin, prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina, prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, prijedlog rješenja o odbijanju neuredne ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina, prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina, prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina za 2021.godinu, prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta V. osnovne škole Varaždin i prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.