10 ključnih promjena u pogledu duhanskih proizvoda koji se prodaju u EU-u

Varaždinske vijesti | 21.5.2016. u 11:19h | Objavljeno u Aktualno

10 ključnih promjena u pogledu duhanskih proizvoda koji se prodaju u EU-u 

1. Veći i obvezni piktogrami sa zdravstvenim upozorenjima

Grafička zdravstvena upozorenja s fotografijama, tekstom i informacijama o prestanku pušenja prekrivat će 65 % prednjeg i stražnjeg dijela pakiranja cigareta i duhana za motanje. Prikazujući socijalne i zdravstvene učinke pušenja upozorenja su osmišljena kako bi ljude odvratila od pušenja ili ih potaknula da prestanu pušiti. Upozorenja su grupirana u tri skupine, koje će se rotirati na godišnjoj osnovi, kako bi se osiguralo da imaju što dulji učinak. Dizajn upozorenja na pakiranjima cigareta i duhana za motanje utvrđen je u Provedbenoj uredbi Komisije. Vidi simulirani izgled novih pakiranja cigareta.

2. Zabrana cigareta i duhana za motanje sa svojstvenim aromama

Cigarete i duhan za motanje više ne smiju imati svojstvene arome poput mentola, vanilije ili bombona kojima se prikriva okus i miris duhana. Za proizvode s više od 3 % tržišnog udjela (npr. mentol) zabrana će se primjenjivati od 2020.
Utvrđen je postupak za određivanje ima li određeni duhanski proizvod svojstvenu aromu, a uspostavit će se i nezavisno savjetodavno tijelo koje će Komisiji i državama članicama pružati pomoć u tom pogledu.

3. Zamjena oznaka o katranu, nikotinu i ugljikovu monoksidu

Oznake o katranu, nikotinu i ugljikovu monoksidu na pakiranjima cigareta i duhana za motanje zamijenit će se informativnom obaviješću kojom se potrošače informira da „Duhanski dim sadržava preko 70 tvari koje dokazano uzrokuju rak.”. Istraživanja su pokazala da je oznaka o katranu, nikotinu i ugljikovu monoksidu zavaravajuća za potrošače jer ih drži u uvjerenju da su neki proizvodi manje rizični za zdravlje od drugih. Nova informativna obavijest točnije će odražavati stvarne posljedice pušenja na zdravlje.

4. Zabrana promotivnih ili zavaravajućih pakiranja

Pakiranja cigareta moraju biti kockastog oblika kako bi se osigurala vidljivost kombiniranih zdravstvenih upozorenja. Tanka i druga nepravilno oblikovana pakiranja više neće biti dopuštena. Bit će zabranjena i pakiranja koja sadržavaju manje od 20 cigareta. Stoga će pakiranja od po 10 cigareta, koja su posebno primamljiva mlađim dobnim skupinama s ograničenom kupovnom moći, nestati s tržišta.

Nisu dopuštene promotivne i/ili zavaravajuće značajke ili elementi na duhanskim pakiranjima. Navođenje pozitivnih učinaka na životni stil, okusa ili arome, posebnih ponuda te tvrdnji da je određeni proizvod manje štetan od drugoga ili da ima bolju biorazgradljivost ili druge okolišne prednosti više neće biti moguće.

5. Obvezno elektroničko izvješćivanje o sastojcima

Radi prikupljanja više informacija o sastojcima sadržanima u duhanskim proizvodima i njihovim učincima na zdravlje i ovisnost, proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda odsad moraju izvješćivati o sastojcima u svim proizvodima koje stave na tržište EU-a s pomoću standardiziranog elektroničkog formata. Na neke često upotrebljavane tvari za koje postoje prve naznake da pridonose toksičnosti i ovisnosti ili dovode do svojstvenih aroma u cigaretama i duhanu za motanje primjenjivat će se detaljniji zahtjevi u pogledu izvješćivanja.

6. Zahtjevi u pogledu sigurnosti i kvalitete za e-cigarete

Direktivom o duhanskim proizvodima e-cigarete se ne zabranjuju. Vidi ovaj tekst za razrješavanje dilema u pogledu toga što će se točno promijeniti. Umjesto toga, prvi put se uvode određeni zahtjevi u pogledu sigurnosti i kvalitete za e-cigarete koje sadržavaju nikotin.
Kao prvo, s obzirom na to da je nikotin toksična tvar, navedenom se direktivom određuju maksimalne koncentracije nikotina i maksimalni obujam uložaka, spremnika i spremnika za tekući nikotin. E-cigarete trebale bi biti takve da djeca njima ne mogu rukovati i ne smije ih se moći neovlašteno mijenjati te imati mehanizam kojim se omogućuje ponovno punjenje bez curenja radi zaštite potrošača. Sastojci e-cigarete moraju biti visoke čistoće, a e-cigarete trebale bi oslobađati jednaku količinu nikotina pri udisajima jednake jačine i trajanja.

7. Pravila o pakiranju i označivanju za e-cigarete

Zdravstvena upozorenja za e-cigarete, kojima se potrošače informira da e-cigarete sadržavaju nikotin i da ih nepušači ne bi trebali upotrebljavati, postala su obvezna.
Pakiranja moraju sadržavati i popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu, informacije o sadržaju nikotina te letak s uputama za uporabu i informacijama o negativnim učincima, rizičnim skupinama, ovisnosti i toksičnosti.
Promotivni elementi na pakiranjima e-cigareta nisu dopušteni, a prekogranično oglašavanje i promidžba e-cigareta zabranjeni su.

8. Praćenje napretka i izvješćivanje u pogledu e-cigareta

Budući da su e-cigarete razmjerno nov proizvod o kojem istraživanja tek počinju davati rezultate, navedenom se direktivom utvrđuju zahtjevi u pogledu praćenja i izvješćivanja za proizvođače i uvoznike, države članice i Komisiju:

? proizvođači e-cigareta moraju obavješćivati države članice o svim proizvodima koje stavljaju na tržište te im podnositi godišnja izvješća o obujmu prodaje, preferencijama potrošača i trendovima
? tijela država članica pratit će tržište u potrazi za dokazima da e-cigarete dovode do ovisnosti o nikotinu ili do potrošnje duhana, posebno među mladima i nepušačima
? Komisija će, osim toga, Europskom parlamentu i Vijeću predstaviti napredak povezan s e-cigaretama u izvješću o provedbi koje treba podnijeti nakon petogodišnjeg razdoblja.

9. Mogućnost zabrane prekogranične prodaje na daljinu

Države članice EU-a mogu zabraniti prekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda, koja potrošačima (uključujući i vrlo mlade ljude) omogućuje pristup proizvodima koji nisu u skladu s navedenom direktivom. Ako država članica EU-a odluči iskoristiti tu mogućnost, odgovarajuća maloprodajna mjesta ne smiju dostavljati svoje proizvode potrošačima koji se nalaze u toj državi članici. Čak i ako država članica ne zabrani takvu prodaju, maloprodajna mjesta moraju se prijaviti nadležnim tijelima, i to u zemlji u kojoj se nalaze i u zemlji u kojoj namjeravaju prodavati svoje proizvode.

10. Mjere borbe protiv nezakonite trgovine

Među novim mjerama namijenjenima borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima je i sustav praćenja i sljedivosti nezakonitih proizvoda na razini EU-a za potrebe zakonitog nabavnog lanca te sigurnosna značajka koja se sastoji od vidljivih i nevidljivih elemenata (npr. hologrami) koja bi tijelima za provedbu zakona, nacionalnim tijelima i potrošačima trebala pomoći da identificiraju nezakonite proizvode.
Te će se mjere uvesti 2019. u pogledu cigareta i duhana za motanje te 2024. u pogledu duhanskih proizvoda koji nisu cigarete i duhan za motanje.